20jan

Contra expertise rapport

09:06 |

Hier publiceren wij het door twee onafhankelijke deskundigen (Martin Bunnik en Chris Brunner) opgesteld rapport dat naar de leden van de commissie Mobiliteit & Wonen van de provincie Noord-Holland is gestuurd. Het is een uitstekend rapport waar de deskundigen hard aan hebben gewerkt. Het laat weinig heel van de conclusies van de Actualisatie Grensstreekstudie. Het rapport beslaat 16 pagina’s waarin helder uit de doeken wordt gedaan wat er allemaal aan schort. De moeite waard om te lezen. Zie hierna de link die u het rapport toont: 20150115 Contra-expertise Actualisatie Grensstreek

Hieronder een citaat uit het rapport van Bunnik en Brunner:

Conclusies: wat zijn de gevolgen

Het niet opvolgen van het advies (lees: van de Commissie MER) is om verschillende redenen uiterst problematisch. In de eerste plaats is ook in dit rapport nut en noodzaak van een nieuwe weg niet onderbouwd. Door het ontbreken van heldere doelstellingen ontbreekt voorts een objectief kader voor een zakelijke discussie over problemen en knelpunten en over de voor- en nadelen van oplossingsrichtingen. Daarmee is de transparantie van de besluitvorming in het geding. De Commissie mer beschouwt de ontbrekende delen als ‘essentiële punten’ die het MER in ieder geval moet bevatten. Daarmee geeft de Commissie doorgaans aan: als aan deze punten niet wordt voldaan kan het MER géén positief toetsingsadvies krijgen. Het wel of niet volgen van dit advies is geen academische discussie. Zoals wij in de navolgende hoofdstukken verder zullen toelichten leidt de gevolgde werkwijze tot een aantoonbaar onjuiste en onevenwichtige beoordeling van de oplossingsrichtingen.

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland