01mei

Deel 2 van het interview Post en De Bondt

16:58 |

In het vorige bericht publiceerden wij het eerste deel van het interview. Hieronder volgt deel 2, nogmaals integraal overgenomen:

We hebben samen met de partijen in Zuid-Holland een visie gemaakt die gaat over het verbinden van (hoogwaardig) openbaar vervoer (HOV) tussen de Bollensstreek en de R-netverbinding Haarlemmermeer. Met het Noord-Hollandse deel van deze busverbinding gaan we verder als de gemeente Haarlemmermeer heeft besloten waar en hoe zij nieuwe woningbouw gaan realiseren. Daarmee realiseren we dan een snelle en betrouwbare ov-verbinding van de Bollenstreek naar Schiphol.

4. Hoe wordt aandacht besteed aan de gevolgen van de komst van de weg? Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor het bos bij Bennebroek?

De komst van een nieuwe wegverbinding brengt natuurlijk allerlei gevolgen met zich mee. We onderzoeken op veel terreinen, onder meer geluid, leefbaarheid, de landschappelijke gevolgen en veiligheid tot in detail wat de effecten van de Duinpolderweg zijn. Belangrijk aandachtspunt hierbij is het bos op de grens van Bennebroek en Hillegom. We onderzoeken hoe we de weg kunnen inpassen met zo min mogelijk gevolgen voor dit bos en hoe we de weg goed in het landschap kunnen inpassen.

5. Hoe betrekt u burgers/belanghebbenden bij de DPW?

Ik snap heel goed dat mensen die in het gebied wonen zich zorgen maken over de aanleg van een nieuwe weg. Wat betekent dat voor het groen en voor de leefomgeving? En gaat de weg voor geluidsoverlast zorgen of voor slechtere luchtkwaliteit? We willen burgers en belanghebbenden zo goed mogelijk bij het proces betrekken. Ook proberen we waar mogelijk input van hen te vragen, zoals bijvoorbeeld op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ( NRD). Het resultaat van die inspraak mag er ook zijn. Dat heeft tot goede wijzigingen geleid in de aanpak van de onderzoeken en zelfs het  meenemen van door belanghebbenden aangedragen alternatieven in het MER. Voor de onderzoeken die we doen voor de MER en het besluit over het voorkeursalternatief wordt een formeel inspraaktraject georganiseerd. Verder is het projectteam goed bereikbaar en heeft het regelmatig contact met allerlei partijen. Via de website, twitter en deze nieuwsbrief hebben we de communicatiekanalen openstaan naar iedereen die geïnteresseerd is.

Ook bij het vervolg van het project willen we de omgeving nadrukkelijk betrekken. We zijn er van overtuigd dat we daar uiteindelijk een beter resultaat mee boeken.

 

6. Wat is de compensatieplicht t.a.v. bollen?

We hebben met het Pact van Teylingen duidelijke afspraken gemaakt met de regio dat er geen bollengrond verloren mag gaan bij bijvoorbeeld woningbouw of de aanleg van wegen. Bollengrond is erg belangrijk voor de positie en het functioneren van de Greenport Duin- en Bollenstreek. Als er toch grond nodig is voor een noodzakelijke maatregel, zoals een nieuwe weg, is er compensatieplicht. Dit geldt ook voor de Duinpolderweg. Pas nadat een keuze is gemaakt voor een variant, weten we om hoeveel en welke bollengrond het gaat. Daarna gaan we compenseren volgens de voor de Duin- en Bollenstreek geldende regelgeving.

7. Wat is op dit moment de planning?

Voor berekeningen voor de Duinpolderweg maken we gebruik van een zo recent mogelijk verkeersmodel. De actualisatie van eerdere studies en doorrekening van het NOG Beter initiatief vindt plaats rond de zomer. Daarna onderzoeken we de verschillende alternatieven. We koersen nu op besluitvorming  over het voorkeursalternatief tegen het eind van dit jaar. We willen snel duidelijkheid voor iedereen. Maar het is natuurlijk wel van het grootste belang dat we uiterst zorgvuldig zijn.

8. De minister heeft in de media gezegd dat ze vooralsnog geen geld bijdraagt omdat ze nog niet ziet dat de Duinpolderweg een rijks probleem oplost. Hoe zit dat?

De uitspraken van minister Schultz zijn niet nieuw. We zijn op de hoogte van dit standpunt van de minister. Het Rijk heeft belang bij deze weg doordat de bereikbaarheid van de Greenport wordt verbeterd. Daarnaast heeft het Rijk in het kader van SMASH het gebied een woningbouwopgave mee gegeven. De Duinpolderweg is essentieel voor het dragen van deze opgave.

Contact

Voor vragen over de Duinpolderweg kunt u contact opnemen met Erik van Norren van het projectbureau via e-mail: info-duinpolderweg [at] noord-holland .nl.

Pers kan contact opnemen met Pierre Wimmers, provincie Noord-Holland via wimmersp [at] noord-holland .nl

 

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland