20jan

Haarlems Dagblad: snel overleg over Duinpolderweg

09:28 |

20150119 HD Snel overleg provincies over Duinpolderweg Hier vindt u het artikel dat vandaag in het Haarlems Dagblad staat. Helaas verliep de vergadering van de commissie mobiliteit en wonen lang zo goed niet als in Zuid-Holland. Wat een ouderwetse regenteske situatie is het nog in Noord-Holland. Geen bandopname, geen geluidopname, geen goede publieke tribune, mensen zijn nauwelijks te verstaan, het publiek moet zitten in de zgn ‘antichambre’ achter de gordijnen. Mevrouw Post heeft geen duidelijke instructie gekregen van de staten van Noord-Holland. Er is wel gezegd dat overleg met de staten van Zuid-Holland zal moeten plaatsvinden, maar dat is niet geneog. Dit wordt straks over de verkiezingen heengetild en dan is het moment weer verloren gegaan. Over het doortrekken van de N207 naar de N206 werd niet goed gesproken. Mevrouw Post vond dat het allemaal al lang was uitgezocht, afgeserveerd en daarmee basta. Maar zo is het niet. Het N207-N206 alternatief zou namelijk volwaardig worden onderzocht. Vandaar ook de motie uit de staten van Zuid-Holland, die nu door Post weer aan de bekende laars dreigt te worden gelapt, terwijl het eerder nog beloofd was. Verder zijn er twijfels over het gebruik van het VENOM model en de input die daarvoor wordt gebruikt. Gisteren merkte mevrouw Post op dat ook recente verkeersgegevens worden gebruikt, dus ook van 2014. Nu breekt onze klomp. Hoe kan dat? Inderdaad lagen er in de regio overal telkabels op de weg in de nazomer van 2014. In Bloemendaal zijn er vragen gesteld door raadsleden: dienen die kabels ook om nu tellingen te doen voor de berekeningen ivm de Duinpolderweg? Neen, was het antwoord van wethouder De Rooij uit Bloemendaal. Dat was uitsluitend voor intern gebruik. Dit was een belangrijke bevestiging, omdat de verkeerssituatie in die periode van 2014 niet normaal was. Veel omleidingen, wegwerkzaamheden etc. Dan kiest het verkeer andere routes en is de situatie dus niet representatief. En dan blijkt nu dat die tellingen wel worden gebruikt? Wat is hier aan de hand? Wij hebben er geen goed gevoel over. Hieronder een stukje uit het rapport van de deskundigen Bunnik/Brunner over de N207/N206 variant:

Aanpassing Bouwsteen Midden naar Midden+

Alvorens in te gaan op de beoordeling willen wij de in onze ogen gebrekkige uitwerking van een van de bouwstenen – Bouwsteen Midden (doortrekking N207 naar de N206) – onder de aandacht brengen. Bouwsteen Midden wordt in de Actualisatiestudie als te weinig kansrijk beoordeeld. Toch heeft Bouwsteen Midden een aantal zeer aantrekkelijke kanten:

– Met een relatief korte wegverbinding kan de (door de bestuurders) gewenste verbinding tussen de N206 en de A4 relatief eenvoudig tot stand worden gebracht.

– De realiseringskosten zijn dan ook aanzienlijk lager dan die van Bouwsteen Noord (€ 72 in plaats van € 153 miljoen). Daarbij moet ook in overweging worden genomen dat Bouwsteen Noord – vanwege de stikstofbelasting van het Natura 2000-gebied – wel eens alleen in de vorm van de nog veel duurdere spoorvariant uitvoerbaar zou kunnen zijn.

– De negatieve effecten van Bouwsteen Midden op het Natura 2000-gebied zijn (in tegenstelling tot Bouwsteen Noord) minimaal. Ook worden de cultuurhistorisch waardevolle gebieden in het grensgebied met Bouwsteen Midden niet aangetast.

In het rapport wordt terecht gewezen op één nadeel: Bouwsteen Midden doet niets of weinig ter verbetering van de verkeerssituatie bij de bruggen over de Ringvaart. Dat probleem kan desgewenst echter relatief eenvoudig opgelost worden door toevoeging van een lokale verbindingsweg tussen de N205 en de Weerlaan in Hillegom (conform dat onderdeel van het pakket NOG Beter, zie kaart 4). Zelfs in combinatie met zo’n lokale weg is Bouwsteen Midden waarschijnlijk nog goedkoper dan Bouwsteen Noord (en zeker dan de spoorvariant). Voor een evenwichtige beoordeling achten wij het noodzakelijk om Bouwsteen Midden op deze wijze aan te passen (hierna Bouwsteen Midden+ genoemd).

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland