06apr

Hillegom: Duinpolderweg is een doodlopende weg

11:23 |

Hillegom
Een kort verslag van de raadvergadering in Hotel Flora in Hillegom. Wij zijn echt heel erg enthousiast over het functioneren van de raad van Hillegom en wethouder De Jong.

Wat is ons opgevallen?

 • Alle raadsleden die gisterenavond spraken, bleken erg goed ingelezen en op de hoogte van de verkeerssituatie in de regio;
 • Hillegom heeft veel aandacht besteed om de raadsleden te informeren over de achterliggende stukken, zoals de Probleemanalyse;
 • Iedereen is het erover eens dat de brede adviesgroep niet op een juiste wijze is samengesteld. De selectie lijkt zo tot stand te zijn gekomen dat de voorstemmers in de meerderheid zijn in deze adviesgroep. Bovendien zijn twee vergaderingen van de adviesgroep absoluut onvoldoende. Er wordt gevraagd de adviesgroep uit te breiden en het aantal vergaderingen ook. Maatschappelijk draagvlak is van cruciaal belang en moet nu eindelijk een keer serieus genomen worden. Door op deze wijze om te gaan met het advies van de heer Lokker die namens de provincies een verkenning heeft gedaan naar draagvlak, wordt de indruk gewekt dat de provincies niets meer willen doen dan het hokje ‘draagvlak getoetst’ aan te kunnen vinken.
 • Nut en noodzaak zijn met de probleemanalyse nog altijd niet vastgesteld. Het is belangrijk dat eerst nut en noodzaak worden vastgesteld en dat er niet wordt voortgeborduurd op een project waarvan nu al vaststaat dat het zoekgebied te beperkt is en dat er al een oplossing gevonden is;
 • De Stuurgroep is ondemocratisch. De vergaderingen en de notulen zijn geheim. Dat kan echt niet. De meeste raadsleden zijn van mening dat het beter is als de wethouder uit de Stuurgroep stapt. Er moet op een andere manier vergaderd worden dan tot nu toe is gebeurd. In alle openheid moet over dit project gesproken kunnen worden;
 • De raad wil af van de geharnaste opstelling van de provincies, nl de opstelling dat die weg er hoe dan ook moet komen. De raad ziet daar niets in. Er moet gekeken worden naar lokale maatregelen en naar de ladder van Verdaas;
 • Als er verkeersproblemen zijn, dan doen die zich voor in het zuiden van de Bollenstreek. Dan is het vreemd dat er een stroomweg wordt aangelegd in het noorden. De groei qua bedrijvigheid zit niet in het noorden van de Bollenstreek, maar in het zuiden. Ook is er geen sprake van een grote toename van het aantal inwoners in het noorden van de Bollenstreek;
 • Er wordt niet ontkend dat de Haarlemmermeer behoefte heeft aan uitbreiding van het wegennet of aan passende maatregelen. Daarbij is genoemd het verdubbelen van de N205, N207, het verbreden van de Nieuwe Bennebroekerweg N205-A4. Dat zijn maatregelen die de Haarlemmermeer zonder enig probleem kan nemen;
 • Het is curieus dat er gekeken wordt naar een stroomweg alsof dat de oplossing zou zijn voor alle problemen (als die er al zijn wat wordt bestreden), terwijl het verkeer voor een zeer belangrijk deel bestemmingsverkeer is. Bestemmingsverkeer wordt niet minder door het aanleggen van een stroomweg;
 • Er is veel twijfel over de analyse van de knelpunten en de tellingen. Dat uitgegaan wordt van de cijfers van TomTom uit 2014 heeft geen goede indruk achtergelaten. Het gebruik van het Venom verkeersmodel heeft ook tot vragen geleid die niet zijn beantwoord en er is onvoldoende of geen opheldering gekomen op dit punt;
 • Het is ondemocratisch zoals de gedeputeerden van de provincie NH en ZH met de bevolking en de belangen van de gemeente zijn omgesprongen. Vooral de gedeputeerde van NH heeft de neiging haar gang te gaan alsof zij in haar eentje alles kan beslissen en doordrukken. Dat is niet meer van deze tijd;
 • De langere reistijden worden deels veroorzaakt door de Haarlemmermeer. Als de Haarlemmermeer woningen bouwt en geen voorzieningen, dan is dat vragen om langere reistijden. Maar is dat zo erg dat je daar een stroomweg voor moet aanleggen en verhelpt dat de langere reistijden als sprake is van bestemmingsverkeer?
 • Het is opmerkelijk dat zonder noemenswaardig onderzoek, maatregelen in het zuiden van de Bollenstreek worden weggewoven en alle aandacht gefocust wordt op het noorden. Dat de Haarlemmermeer eigen verkeersmaatregelen nodig acht, wordt niet ontkend. Dat vindt Hillegom prima, maar de aandacht eenzijdig focussen op het noorden wordt beschouwd als eenzijdig en niet onderbouwd;
 • De raad vindt dat afstand moet worden genomen van de in de probleemanalyse genoemde knelpunten;
 • Hoewel symbolisch, toch van belang: de naam Duinpolderweg is compleet verkeerd. Duin en polder zijn straks weg. Deze naam is zo besmet geraakt dat het beter is die te schrappen;
 • Begin opnieuw. Met een schone lei. Een frisse blik en een open vizier. Ga het debat aan met alle betrokkenen en kijk eerst naar de problemen, als die er zijn, en ga dan pas oplossingen bedenken.

 

 

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland