22aug

Interview wethouder De Rooij van Bloemendaal

21:32 |

Wij komen nog terug op het interview dat in de Nieuwsbrief stond van de provincie NH, nl de Nieuwsbrief Duinpolderweg van 31 juli jl. Hieronder vindt u de tekst van het interview:

Interview wethouder Marjolein de Rooij, gemeente Bloemendaal

Na de gemeenteraadsverkiezingen in Bloemendaal werd er een college geformeerd. Als enige bij de Duinpolderweg betrokken gemeente namen de collegepartijen ook een passage over de mogelijke aanleg van deze weg op in het nieuwe coalitieakkoord. Er staat nu de volgende passage.

De gemeente zet in op vermindering van de verkeersoverlast in Vogelenzang en Bennebroek. De noodzaak van de Duinpolderweg is nog steeds niet aangetoond. De gemeente zal niet meewerken aan aanleg van deze weg in of nabij het bos of over de strandvlakte ten noorden van klooster Tiltenberg. De medewerking aan realisatie van de Duinpolderweg wordt niet langer gezien als nodig voor de inwoners van onze gemeente.
Alle reden om in onze serie van gesprekken met betrokken bestuurders, de reeks na de verkiezingen te beginnen met wethouder de Rooij van Bloemendaal.

Wethouder Marjolein de Rooij, Bloemendaal

Wethouder Marjolein de Rooij, Bloemendaal

Als net aangetreden wethouder is natuurlijk veel nieuw, geldt dat ook voor het project Duinpolderweg? Of was u daar al wel bekend mee?

Ik ben inderdaad net aangetreden, net als de rest van de lokale bestuurders in de stuurgroep duinpolderweg. In Bloemendaal hebben we nu een College van D66, VVD en mijn partij Groen Links. In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen kwam ik met het project Duinpolder in aanraking. Daarvoor is de discussie me enigszins ontgaan. Wellicht ook omdat ik zelf niet woon in een van de betrokken kernen, maar in Overveen. In Bennebroek en Vogelenzang speelt het heel erg, terwijl de discussie in de rest van de gemeente veel minder aandacht heeft.

Is het voor de gemeente een bijzonder project?

Ja, het is zeker een bijzonder project voor de gemeente. Het is belangrijk verkiezingsissue geworden en als gevolg daarvan is er nu ook een passage over in het nieuwe collegeprogramma over opgenomen. Het nieuwe College heeft gekozen voor een koerswijziging t.o.v. het vorige bestuur. We hebben nu expliciet afgesproken dat we nadrukkelijk kijken naar de meerwaarde van een nieuwe weg voor de kernen Vogelenzang en Bennebroek. Als die er niet aantoonbaar beter van worden, dan gaan we er als gemeente ook geen medewerking aan verlenen. Het kan best zo zijn dat straks uit de cijfers blijkt dat de weg wel voor andere kernen zoals, Hillegom, Hoofddorp of nieuw Vennep een oplossing is, maar niet voor ons. Wij vinden dat er tot nu toe onvoldoende is aangetoond dat de weg nodig zou zijn. Natuurlijk zien we wel dat er verkeersproblemen zijn in beide kernen, maar of de Duinpolderweg daar een oplossing voor is onduidelijk. Voor Vogelenzang is het probleem bijvoorbeeld veel meer een Noord-Zuid verkeersprobleem dan een Oost-West. We hebben afgesproken wel deel te blijven uitmaken van het overleg en de Stuurgroep met als doel om te kijken of de weg een oplossing biedt voor de kernen. Voor de rest sta ik open voor iedereen die relevante informatie kan aandragen dat kan net zo goed NOG Beter zijn, als raadsleden of anderen.

Als lid van de stuurgroep heeft u een belangrijke stem in het geheel. Wat is de inzet/ambitie van Bloemendaal op dit dossier?

Zoals opgemerkt hebben we als nieuw bestuur in Bloemendaal heldere afspraken over wat we willen bereiken op dit dossier. Voor ons is de grote vraag hoe een oost-west verbinding een Noord-Zuid probleem kan oplossen. Ik kijk dan ook uit naar de komende berekeningen. Als je kijkt naar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren dan is er heel veel veranderd t.o.v. de situatie toen de eerste rapporten werden gemaakt. Denk aan ontwikkelingen in Katwijk, Haarlemmermeer, Aalsmeer, etc. Ik ben zelf van huis uit een civiel technisch ingenieur en hecht dan ook erg aan het principe meten is weten. Het is van wezenlijk belang dat we goede cijfers hebben om een gefundeerd besluit te kunnen nemen. Als we een jaar vertraging oplopen omdat we nog extra onderzoek nodig vinden, dan zij dat zo. Die weg leg je immers voor vele jaren aan. Kwaliteit gaat echt voor kwantiteit. Daarnaast willen we geen weg door het bos of over de Tillenberg en ook geen aantasting van de natuur. Het is hier in het westen al zo druk en de weinige natuur die we overhebben is heel kwetsbaar.

Bij dit soort projecten is er altijd een bepaalde onrust in de omgeving. Een zorgvuldige procedure en goede uitleg is dan belangrijk. Hoe vind u het tot nu toe lopen en hoe heeft u de communicatie tot nu toe ervaren?

Van het verleden weet ik niet zo veel. Wat me nu opvalt is dat er veel meer openheid nodig is. Ik begrijp bijvoorbeeld niet dat de notulen van de stuurgroep niet openbaar zijn. Het is belangrijk dat de buitenwereld kan zien dat er ook in zo’n stuurgroep discussie is, dat daar bestuurders zitten met verschillende standpunten en dat er dan na discussie uiteindelijk een beslissing valt. Er is nog heel veel twijfel en onzekerheid in en rond het project. Dat komt veel te weinig naar buiten. Het lijkt me juist heel goed omdat te delen. De geheimzinnigheid roept alleen maar meer argwaan en weerstand op. En dat is dus onnodig, als ik kijk naar de eerste stuurgroep vergadering die ik recent heb meegemaakt, dan zie ik daar helemaal niets dat niet naar buiten zou kunnen. In de volgende stuurgroep zal ik dan ook een lans breken voor meer openheid. Een ander voorbeeld is de recente informatiebijeenkomst, c.q. busreis door het gebied voor de nieuwe raadsleden. Op zich hartstikke goed en informatief, maar wel eenzijdig. Waarom ook niet even ruimte bieden aan de mensen van Niet door het Bos, die nu voor de deur hun folders stonden uit de te delen. Als politicus wil je zo goed en compleet mogelijk geïnformeerd worden. Nu kregen we een kant van het verhaal en moeten we zelf de rest er bij gaan zoeken.


Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland