22feb

Knelpunten en bevolking

14:24 |

Wat is er nog meer gezegd op 16 februari 2011 door bestuurders in het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO)? Interessant is de passage (vet gedrukt hieronder) waarin wethouder A Schep van Bloemendaal aangeeft waar de knelpunten liggen. Het bos komt hierin niet voor. Ook vindt zij het blijkbaar geen bezwaar dat de weg heel dicht op Bennebroek en Vogelenzang komt te liggen. Aan het eind van de vergadering komen haar knelpunten niet meer aan bod, want iedereen kiest toch unaniem voor de meest noordelijke variant. Het is allemaal heel ontluisterend wat hier is gebeurd. Mevrouw Schep verwijst wel naar de bevolking. Maar ons is nooit iets gevraagd! Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Opvallend is ook dat melding wordt gemaakt van overleg tussen raadsleden van Bloemendaal en Hillegom, aangevuld met statenleden van Noord-Holland. Gesproken is over varianten. Maar wie zijn daar dan bij betrokken geweest? Hoe kan het zijn dat overleg is gepleegd zonder ons? Wie waren die statenleden van Noord-Holland? Valt dit onder de noemer ‘volksvertegenwoordiging’. Voor en over het volk, maar niet met het volk? Bent u wel geraadpleegd? Wilt u dan zo vriendelijk zijn dit te melden op: nietdoorhetbos [at] gmail .com?

3. Noordelijke Ontsluiting Greenport. De voorzitter geeft een korte inleiding over de voorgestelde besluiten met betrekking tot de uitwerking van een voorkeursvariant en de financieringsstrategie die daarbij hoort. Discussie mbt. voorkeursvariant en financieringsstrategie

Mevr. Schep (gem. Bloemendaal) meld dat in de raad is gesproken over de wegverbinding. Daarin zijn nog een aantal optimalisaties besproken op het voorliggende tracé. Ze geeft aan dat Bloemendaal voorstander is van de noordelijke variant met een aquaduct onder de Ringvaart. Het dijklichaam voor een brug zal vooral een doorsnijding van het gebied betekenen en de zichtlijnen in het gebied worden negatief beïnvloedt. Deze variant kent wel drie knelpunten, mede vanuit de bevolking aangegeven, namelijk landgoed Tiltenberg, doorkijk bollenvelden, de zorginstelling bij de Geestgronden en de bollengrond die met deze aanleg verloren gaat en gecompenseerd moet worden. De gemeente denkt dat inpassing nabij de Geestgronden en Tiltenberg tot veel verzet zal leiden en dat het bovendien niet wenselijk is om deze gebieden aan te tasten. Enige tijd geleden is een bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd tussen raadsleden van Bloemendaal en Hillegom, aangevuld met statenleden Noord-Holland, waarin is gesproken over de varianten. Tijdens dit overleg is het idee besproken om variant Noord af te buigen naar de middenvariant. Daarnaast is ook gesproken over hoe station Hillegom beter bereikbaar zou kunnen worden. Bloemendaal dient met betrekking tot de vervolgfase (planstudie) samen met Hillegom twee varianten in om te onderzoeken ter compensatie van de genoemde knelpunten.

Dhr. Van Griensven (Hillegom) meldt voortgang rondom de Gebiedsvisie De Polders. Het college werkt aan een inrichtingsplan voor de Oosteinderpolder. In een eerste versie zat geen verbinding, maar in het huidige ontwerp is de noordelijke variant opgenomen met een aquaduct onder de Ringvaart.

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland